Sydney: 00:09
Athens: 17:09
London: 15:09
New York: 10:09
Ottawa: 10:09