Sydney: 00:15
Athens: 17:15
London: 15:15
New York: 10:15
Ottawa: 10:15